sábado 15 outubro 2016

Non hai ben algún que nos deleite si non o compartimos!
 Séneca


O Concello de Ourense non presenta proxectos para acollerse o plan DUSI  (Desenrolo Urbán Sostible e Integrado), programa financiado con fondos europeos (FEDER).


Dende a Plataforma Stop Desafiuzamentos, atópamonos con infinidade de problemas e trabas burocráticas que, as distintas Administracións Públicas xustifican pola falla de medios, cara a paliar certas necesidades sociais, como a necesidade fundamental da vivenda.

Aínda que nos non nos decantamos por ninguna opción política e eludimos as manifestacións partidistas, non somos apolíticos. Temos, como non, opinión sobre as políticas públicas que se están a aplicar.

Por elo, e por ser un tema de plena actualidade pola súa resolución recente, temos que referirnos á aplicación en Galicia do Plan DUSI (Desenrolo Urbán Sostible e Integrado), programa financiado con fondos europeos (FEDER) cuia convocatoria foi establecida a nivel do Estado polo Ministerio de Facenda e que tiña destinados para Galicia un total de 118.768.000 euros, resolvéndose a primeira convocatoria coa asignación de 83.138.000 euros. Este programa DUSI ten tal contido de obxectivos que sen esaxerar poderíamos sinalar que se podería financiar calquera equipamento ou servizo municipal (dende vivendas sociais ata recollida de lixo), ademáis da importante cantidade á que se podía optar que ascendía aos 15.000.000 de euros para as ciudades de máis de 20.000 habitantes. Quen teña curiosidade por ver a adxudicación correspondente a Galicia, non ten máis que consultar o Boletín Oficial do Estado do pasado día 3 de outubro.

Pois ben, chámanos grandemente a atención, que o Concello de Ourense no se acolleu o plan DUSI , que permitiría aplicar estas axudas, dende á recuperación do Casco Histórico, coa corresponde rehabilitación das súas vivendas, ata a solución do problema da recollida de lixo (que xa é hoxe un perigo para a saúde pública), pasando por mellorar a eficiencia enerxética do alumeado ou ampliar os servizos sociais. Pero dende esta Plataforma temos que facer fincapé en que cunha pequena coantía desta axuda, poderíase dar solución habitacional ás persoas que están a sufrir con máis rigor as inclemencias da crise económica, coa rehabilitación ou construcción de vivendas sociais.

Queremos recalcar, que salvar as necesidades das persoas en situación máis vulnerable é a primeira obriga de calquera Administración Pública, e polo tanto é totalmente reprobable que non se aproveiten os recursos dispoñibles no que son necesidades sociais claras e obxectivas como é a vivenda.

Non podemos explicarnos como se deixou pasar esta oportunidade… Será porque teñen fondos suficientes ou será porque no lles importan en absoluto os problemas que están a sufrir moitos cidadáns.

Por Marta Seoane.

mércores 14 setembro 2016


COMUNICADO  SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL DE VIVENDAS DE EMERXENCIA E PROGRMA DE VIVENDAS BALEIRAS.


O estatuto de autonomía de Galicia non seu articulo 27.3 determina que corresponde a Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva en materia de Vivenda.

As maiorías absolutas do partido popular levan 7 anos facendo oídos xordos a cidadanía organizanda reclamando o cumprimento efectivo do dereito a vivenda.

7anos vendo despexos inxustos mentas a SAREB ( Banco Malo) sigue a especular coa vivenda e chega a vender vivendas sociais a fondos voitres.

7 anos vendo como se sacan leis inxustas como a lei mordaza para perseguir a quen clama contra inxustiza de ver como se destinan os recursos públicos a rescatar bancos mentres, familias perden as súas casas e se quedan con débedas de por vida.

7 anos vendo como en Galiza o 18% das vivendas, 246.000, están baleiras mentres hai xente sin casa.
7 anos de corrupción institucional despilfarrando recursos públicos.

Agora, en período electoral, o Partido Popular como xa ten feito en outras ocasións, saca o convenio da Xunta e a FEGAMP para o Programa de Vivenda Baleiras e venden que o Concello de Ourense e o Primeiro en acollerse o mesmo.

Así mesmo o Concello de Ourense saca a Ordenanza Municipal de Vivendas de Emerxencia.
O Colectivo Stop-desafiuzamentos Ourense considera que o dereito a vivenda se debería interpretar de xeito amplo, a longo prazo e dende a perspectiva do dereitos fundamentais.

Nada que se analice a exposición de motivos da Ordenanza Municipal de Vivenda de emerxencia amosase con claridade o posicionamento ideolóxico-político do Partido Popular.
O noso colectivo considera que o dereito a vivenda se debería afrontar dende a perspectiva do Titulo Primeiro da Constitución “Dos dereitos de Deberes fundamentais” Titulo iste que abrangue a retorta interpretación neoliberal da que parte o PP citando o Capitulo III “ Dos principios reitores da política social e económica”.

Así o articulo 10.2 da Constitución encamiña a interpretación que se debe facer do articulado recollido niste Titulo I e di:
“ As normas relativas a los dereitos fundamentais e ás liberdades que a C.E recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración universal dos Dereitos humanos e cos tratados e acordos internacionais sobre la mesma materia ratificados polo Estado Español.

Tamén entendemos que na declaración e intencións se debería ter citado algo que é intrínseco a natureza de toda administración pública.

Neste sentido o articulo 39.1 da Constitución di os poderes públicos asegurarán a protección social económica e xurídica da familia.

O articulo 47 da C.E garante o dereito a vivenda.
Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.

Cando o partido popular parte a súa interpretación do Capitulo III está omitindo a interpretación que indica o artigo 10.2 conforme a os dereitos fundamentais. Polo tanto entendese que está declarando a súa intención de actuar baixo os criterios do mercado da vivenda deixando nun segundo plano a garantía dun dereito básico.

O colectivo Stop-Desafiuzamentos tacha de electoralista e cortoplacista tanto o Programa de Vivenda s Baleiras como a Ordenanza Municipal de Vivenda de Emerxencia.

Iste convenio vai encamiñado a garantir os cobros dos propietarios chegando ofrecerlles seguros de impago de aluguer mentres non fai propostas para aquelas familias que non dispoñan dos recursos básicos necesarios esixidos no propio convenio.

O colectivo considera imprescindible a creación dun observatorio galego da vivenda así como observatorios municipais nas cidade e vilas de maior tamaño. O obxectivo do mesmo sería o coñecemento detallado dos demandantes de vivenda e a determinación das posibles ofertas os servizos sociais de cara a afondar no cumprimento efectivo do dereito a vivenda.

Stop-Desafiuzamentos ven de solicitar a todas as formacións políticas o cxompromisoi coas 5 demandas de mínimos da Plataforma de Afectados pola Hipoteca.
-Dación en Pago Retroactiva.
-Aluguer alcanzable.
-Stop Desafiuzamentos.
-Vivenda Social.
- Suministros garantidos.

martes 13 setembro 2016Evento facebook:
https://www.facebook.com/events/536148593176698/

RECITAL SOLIDARIO:


Venres 16 ás 20:30 no Bar O Renque o lado do Edificio de Ferro, No Campus, rúa Doutor Termes 28.
-porfavor ler máis abaixo!

Grazas compañeiro Balvino por entrar con forza no colectivo e organizar iste Recital. Grazas o Bar o Renque e as compañeiras artistas que poñen o mellor do seu corazón niste acto de solidaridade e creador de consciencia.

ARGUMENTAron OS QUE DIRIXEN AS ADMINISTRACIÓNS IGVS ( Instituto Galego e Vivenda e Solo) e Concello Baixo a dirección NEOLIBERAL-CACIQUIL DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA NUÑEZ FEIJO, en varias ocasións cando solicitamos vivenda social para mulleres vítimas de violencia machista, e en outros casos, QUE NON HAI RECURSOS.

NUÑEZ FEIJO Vostede foi quen PRIVATIZOU as Caixas de Aforro no ano 2010 estaban Valoradas en 75.000.000 millóns de € os activos.
Europa dáballe no memorando 5 anos para Vendela, NON O ESQUEZA, pero vendeuna, a presa, conforme a súa ideoloxía NEOLIBERAL-CACIQUIL, a un amiguete dos seus, Juan Carlos Escottet.

https://gl.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Escotet_Rodr%C3%ADguez

-VENDEUNA pero non polo seu valor , primeiro ixectoulle 9000 millóns de euros suados pola cidadanía e transformados en impostos , vendeulla a SEU AMIGO ESCOTETT POR 1000 MILLÓNS A PAGAR EN FRAGMENTOS DE 300 MILLÓNS. Non parece difícil restar, 9000 menos 1000 da 8000 millóns€ de regalo o seu amigo.

NO ANO 2014 ABANCA DABA 1200 MILLÓNS DE EUROS DE BENEFICIOS.

Está claro que a reforma da lei de Caixas pretendía PRIVATIZALAS PARA QUEDARSE CO NEGOCIO E PAGAR DIVIDENDOS A UNHA PAN DILLA DE CHOURIZOS CORRUPTOS.

Diredes que pinta todo isto con stop-desafiuzamentos;
Sirva un exemplo:
Lembrade as Casas, verdes, Que hai Indo Camiño de Oira en Ourense, a man esquerda eran de CAIXA NOVA, da súa OBRA SOCIAL alí acollíanse familias. Todo iso agora esfumouse e vai a favorecer a o seus amigos.

NOS o pobo libre é honrado traballamos e organizamos o noso aforro, nas Caixas de Aforro, e róubano diante da nosa cara de xeito tan descarado, e AÍNDA NOS QUEREN DEIXAR SEN TEITO dispois de vendérnolo.

¡ SI HAI RECURSOS!

https://gl.wikipedia.org/wiki/Abanca


¡ Non Esquezas !

¡ Róubanche o que é teu, Deféndeo !

Por unha Banca Publica e Unhas finanzas éticas !

Non máis familias sin teito !

venres 02 setembro 2016

domingo 28 agosto 2016


Dominngo día de descanso" !

Os colectivos PAH e STOP-DESAFIUZAMENTOS galegos tivemos un encontro moi positivo hoxe en Compostela. Analizamos o estado dos colectivos nas cidades e vilas galegas e chegamos a acordos de mellora de coordinación e unidade de acción. Desgraciadamente o dereito efectivo a unha vIvenda digna está lonxe de acadarse mentres esta necesidade sexa real par moitas persoas e familias esta loita non rematará.

Tamén acordamos seguir a defender as 5 demandas básicas da PAH:

-DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA para debedores de boa fe.
-ALUGUER ALCANZABLE mobilización vivenda baleira.
-STOP-DESAFIUZAMENTOS.
-VIVENDA SOCIAL...parque público de vivenda.
-SUMINISTROS GARANTIDOS.Este domingo 28 de Agosto, hai xuntanza da coordinación galega de PAHs e STOPs en Compostela: Reorganizando o movemento galego polo dereito a unha vivenda digna e adecuada
Este domingo 28 de Agosto de 2016, as PAHs e STOPs da Galiza, xuntan-se en Santiago de Compostela, na coordinación galega, para reorganizar o movemento polo dereito a unha vivenda digna e adecuada, e compartillar información, loitas... actualizar as ferramentas de coordinación e valorizar o traballo feito. Debater se recuperamos propostas lexislativas e se participamos na Eleccións Galegas coas 5 das PAH, como así fixeramos nas Eleccións Xerais do 20 de Decembro do pasado ano 2015.
Día: Domingo 28 de Agosto de 2016.
Hora: 11:30hs.

domingo 03 xullo 2016


Obxectivo 2020: o BdE fixa un prazo de catro anos para desenladrillar á banca

O Banco de España mantén reunións técnicas cos grandes grupos bancarios para detallar a aplicación da nova circular de provisións que entrará en vigor en outubro

...¡ Desenladrillar !
Entón estábamos enladrillados, alguén fomentaría o enladrillamento. ¡ España va bien ! ¡ España va bien ! dicía Gran Xefe Aznar e o seu Feiticeiro económico Rodrigo Rato con axudante de Gran Banco de España, que todo ve e " controla", para "Gran Ritual Económico para Enriquecemento Rápido con Vulneración Constitucional ", Jaime Caruana la Corte.
Logo veu tribu Socialista Obreira Española Con gran Jefe Zapatero e Gran Jefe Rajoy aplicando ritual de sacrificio sanador 135, para frear ataques da "Gran Serpe Teutona con Cabezas de Mercados".
Finalmente distes rituais xurde Banco Malo; absorbente de todo mal...alimentándose de recursos públicos e sacrificios humanos variados.
Os rituais sanadores non xorden efecto e Banco Malo e Serpe Teutona con cabezas de mercado piden máis... ¡ non están saciadas...!
A única solución pasa por Chamar a: "Ser Supremo Auditor" e súa axudante " Auditoría " para entrar na mente da Serpe Teutona con Cabezas de Mercado e Banco Malo.
Solamente "Ser Supremo Auditor" será capaz de dominar a Serpe Teutona e a Banco Malo.
Pero hai un grave problema..."hai que invocalo"... e solo se pode facer cada 4 anos, e si non se fai co suficiente coñecemento e forza négase a facer presencia... e mentres xa coñecemos cal é a fame da Gran Serpe Teutona con Cabezas de Mercado e o Banco Malo que ademais de persoas comen LADRILLOS.

¡ Xa non sei como dicilo, calquera cousa menos a aceptación dunha estafa disfrazada de crise e do estado de sock !


Gráfico do "Banco Malo" SAREB:
https://www.sareb.es/es-es/SobreSareb/Paginas/que-es-sareb.aspx


Sareb es una entidad privada y un instrumento clave en la reestructuración del sistema financiero español ​​​​​​​​​​​​La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es una entidad privada creada en noviembre de 2012 para ayudar al saneamiento del sector financiero español, y en concreto de las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva exposición al sector inmobiliario.      

El Memorando de Entendimiento (MoU) que el Gobierno español firmó en julio de 2012 con sus socios europeos determina la constitución de Sareb como una de las condiciones para recibir la ayuda financiera. Así, el acuerdo establece la creación de una gestora a la q​ue transferir los activos inmobiliarios de las entidades que atraviesan dificultades, con el objetivo de reducir los riesgos de las mismas y liquidar de forma ordenada los activos problemáticos.
Sareb recibió casi 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros, de los que el 80% son activos financieros y el 20% activos inmobiliarios. 
La mayor parte del capital de Sareb es privado55%, mientras que el 45% está en manos del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB).