xoves, 30 de marzo de 2017AUTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO SOBRE PROCEDEMENTO DE RESOLUCIÓN ACELERADO DA CUESTIÓN DE PREXUDICIALIDADE PLANTEXADA POLO T. SUPREMO SOBRE AS CLÁUSULAS DE RESCISIÓN ANTICIPADA o 8 de febreiro de 2017. 
(Esta cláusula "DE RESCISIÓN ANTICIPADA" é un abuso total que permite o banco reclamar o total do prestamo por unha cota ou un número pequeno de cotas impagadas. Todos os procedementos de exeución se fan en base esta cláusula).

Poderíase pensar que o Tribunal Supremo tiña presa en seguir coas execucións hipotecarias promovidas polos bancos. Estaría ben que tiveran a mesma presa en solicitar o Goberno do Pp un cambio urxente da lexislación hipotecaria para adaptala a normativa europea.

O TEXUE ANTE ATANTA PRESA DO SUPREMO REMATA DECINDO:
AUTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO.
do 16 de marzo de 2017 (*)
«Procedemento acelerado»
No asunto C 70/17,
que ten por obxecto unha petición de decisión prejudicial exposta, con arranxo ao artigo 267 TFUE, polo Tribunal Supremo, mediante resolución do 8 de febreiro de 2017, recibida no Tribunal de Xustiza o 9 de febreiro de 2017, no procedemento entre
Abanca Corporación Bancaria, S.A., anteriormente NCG Banco, S.A.
 14 Finalmente, a inseguridade xurídica á que teñan que facer fronte as partes no asunto principal e as partes nos litixios similares non pode constituír unha circunstancia excepcional que xustifique a aplicación do procedemento acelerado (véxase, neste sentido, o auto do Presidente do Tribunal de Xustiza do 5 de outubro de 2012, Abdullahi, C?394/12, non publicado, EU:C:2012:623, apartado 14 e xurisprudencia citada). O mesmo cabe afirmar sobre o interese lexítimo do devanditas partes en coñecer á maior celeridade o alcance dos dereitos que o Dereito da Unión recoñécelles (véxase, neste sentido, o auto do Presidente do Tribunal de Xustiza do 8 de setembro de 2011, Ou. e outros, C?356/11 e C?357/11, non publicado, EU:C:2011:566, apartado 14 e xurisprudencia citada).
15 Dadas estas circunstancias, non cabe aceptar a solicitude do órgano xurisdicional remitente de que o presente asunto tramítese mediante un procedemento acelerado.
En virtude de todo o exposto, o Presidente do Tribunal de Xustiza resolve:
Denegar a solicitude do Tribunal Supremo de que o asunto C 70/17 tramítese mediante o procedemento acelerado establecido no artigo 105, apartado 1, do Regulamento de Procedemento do Tribunal de Xustiza.
Ditado en Luxemburgo, ao 16 de marzo de 2017.
O Secretario O Presidente
A. Calot EscobarK. Lenaerts

***Iste Auto danos tempo e argumentos as familias e a PAH e Colectivos Antidesafiuzamentos para poder pedir a SUSPENSIÓNS DE TODOS SOS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN ATA QUE SE RESOLVA ESTA CUESTIÓN.venres, 24 de marzo de 2017

 CAMPAÑA DE ADHESIÓNS EN APOIO Á LEI DE VIVENDA DA PAH.
Sumate á campaña de apoio á Lei de Vivenda da PAH

A vivenda é un dereito e non unha mercadoría. Levamos anos nunha situación que miles de familias en todo o estado están a padecer os estragos da "crise", como demostran os 166 desafiuzamentos ao día, que se seguiron producindo no 2016. Todas coñecemos a alguén próximo que se atopa nalgunha destas situacións ou unha mesma:

    Non chegar a fin de mes

    Estar no dilema de recuperar unha vivenda baleira dos bancos ou quedarme    na rúa

    Non renovarche o contrato de aluguer, a propósito que van especular co piso

    Pedirche 200 euros máis no aquiler de hai 3 anos

    Aínda sen traballo e con poucas axudas sociais

    Vergoña, rabia e indignación

Se tivésemos políticas de vivenda valentes, que antepuxesen os dereitos das familias ante a especulación, non estariamos nestas situacións e ante o ataque sistemático a dereitos fundamentais. A ilegalidade da lei hipotecaria española xa foi ditaminada polo Tribunal Supremo de Xustiza Europeo, agora toca actuar.

Xa basta de leis inxustas! Chegou o momento de cambiar as cousas e por iso, a PAH promove unha lei de vivenda, a #LeyViviendaPAH, poñendo uns cimentos sólidos para garantir o Dereito á vivenda.

Logremos entre todas que se lexisle, antes de agosto, a Lei de Vivenda da PAH!. 

Queres que 166 familias sigan sendo despexadas todos os días? Queres que a banca devolva o roubado nas cláusulas chan , IRPH, e outras clusulas asbusivas?
A PAH presentamos os partidos do Congreso #LeyViviendaPAH: 5 medidas de mínimos para para garantir o dereito á vivenda para todas:

1. Dación en Pago Retroactiva.
2. Aluguer Alcancable.
3. Stop-desafiuzamentos
4. Vivenda Social
5. Suministros garantidos.


 Precisamos do teu apoio para presionar o Congreso, pois esta lei é para todas. Firma na nosa lista de adhesións e sen parte da campaña para #LeyViviendaPAH que rematarácos desafiuzamentos .

>>>http://las5delapah.com/adhesiones_ley-de-vivienda-de-la-pah/

Temos un mes ata que o Congreso decida se aproba ou non.
Únete, asina e difunde; Entre todas coseguirémolo!
#LeyViviendaPAH # SíSePuede

xoves, 23 de marzo de 2017

RESPOSTA DO DECANATO DE OURENSE OS ESCRITOS DE AUXILIO XUDICIAL PRESENTADOS O 7 DE MARZO.


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL. (feita o 7 de marzo)
Presentada en todos os Decanatos do Estado, nunha acción conxunta da PAH feita o día 7 de marzo. Relativa a petición de suspensión das execucións hipotecarias a espera da resolución polo TXUE da custión prexudicial plantexada polo Tribunal Supremos o 8 de febreiro sobre clausulas de rescisión anticipada. O documento adxunto corresponde a resposta do Decanato de Ourense: (NON PROCEDE ACCEDER O INTERESADO...) Expediente Gubernativo nº52/17.

ESTAS ERAN AS NOSAS DEMANDAS:
(Aparecen o final do escrito que aparece de seguido)

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA

.http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Organos-judiciales/Organos-judiciales-en-Madrid/Decanatos/


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL:

Primeiro.- Que acorde coas funcións encomendadas por o Art. 168.1 da LOPJ, o xuíz decano ten entre as mesmas a de oír as queixas que lles fagan os interesados en causas ou preitos, adoptando as prevencións necesarias, e exercerán as restantes funcións que lles atribúa a lei.

Dirixímonos a vostede para solicitarlle o auxilio que na súa condición de Xuíz Decano poida ofrecernos en relación coa sentenza ditada polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea o pasado 26 de xaneiro de 2017, no asunto C-421/14, caso Banco Primus vs Jesús Gutiérrez García, no que no seu parte dispositiva atende a que A Directiva 93/13 debe interpretarse no sentido de que se opón a unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado dos contratos de préstamo, como o artigo 693, apartado 2, da Lei 1/2000, modificada polo Real Decreto-lei 7/2013, que prohibe ao xuíz nacional que constatou o carácter abusivo dunha cláusula contractual dese tipo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou, senón que observou os requisitos establecidos pola disposición de Dereito nacional.

A feixes, o Auto de Auto do 11 de xuño de 2015, caso Quintano Ujeta, asunto C-602/13, apartado 50, establece:
50 Por conseguinte, e a fin de garantir o efecto disuasorio do artigo 7 da Directiva 93/13, as prerrogativas do xuíz nacional que constata a existencia dunha «cláusula abusiva», no sentido do artigo 3, apartado 1, da mesma Directiva, non poden estar supeditadas a que a cláusula abusiva aplíquese ou non na práctica.

Segundo.- Que a consecuencia da devandita sentenza formulouse polo Tribunal Supremo mediante Auto de data 08 de febreiro de 2017 Cuestión prejudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea relativa á cláusula de vencimiento anticipado mediante Auto 271/17, do 8 de febreiro de 2017.
Que así mesmo o Tribunal Supremo, por Auto de data 22 de febreiro de 2017, expuxo tamén ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea nova cuestión prejudicial sobre os intereses de demora e os seus efectos.

Que a PLATAFORMA DE AFECTADOS POLA HIPOTECA (PAH), ante estes feitos novos xuridicamente relevantes para a prosecución de todos os procesos executivos e en virtude do art. 564 LEC, é polo que insta os Xulgados e Tribunais a decretar a abusividad da citada cláusula de vencimiento anticipado nos termos establecidos na sentenza do TJUE de 26-1-2017 e, en consecuencia, a decretar a nulidade e arquivo dos procedementos executivos.
Subsidiariamente, adopción de MEDIDA CAUTELAR, en base á Sentenza TJUE Monika Kusionová, de data 10 de setembro de 2014 (C-34/13), que permite a ese Xulgado para adoptar as medidas de garantía da efectividade que considere en protección do dereito fundamental á vivenda.

Máis subsidiariamente, solicita SUSPENSIÓN do presente procedemento en base ao art. 43 LEC, por canto a resposta do TJUE ás cuestións prejudiciales poderían afectar á continuación do procedemento a pesar de declarar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado.

Máis subsidiariamente solicita suspensión do presente procedemento por PENDENCIA das Sentenzas de TJUE.

Terceiro.- DA PRIMACÍA DO DEREITO COMUNITARIO E DO CARÁCTER VINCULANTE DAS SENTENZA DO TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA.-
O principio de primacía das normas comunitarias é unha configuración jurisprudencial creada polo TJUE, para liquidar o posible conflito entre as normas de dereito imperativo da Unión e a lexislación interna dun Estado membro.

En virtude do principio de primacía resulta obrigado, na hermenéutica das disposicións legais, realizar unha interpretación prol communitate das normas internas, sendo o TJUE o seu único intérprete e as súas resolucións de aplicación directa polos tribunais nacionais, tal e como dispón o art. 4 bis LOPJ: Artigo 4 bis 1. Os Xuíces e Tribunais aplicarán o Dereito da Unión Europea de conformidade coa xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
E así mesmo o art. 280 TFUE que dispón: Artigo 280 (antigo artigo 244 TCE): As sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea terán forza executiva nas condicións que establece o artigo 299.

Por tanto, non cabe máis que apreciar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado en tanto que a resolución contractual a un incumprimento é do todo desproporcionada.
A feixes as Audiencias Provinciais de Barcelona, Xirona, Alacante, Castelló e Madrid xa acordaron a suspensión dos procedementos.

É polo exposto que,

Ao XUÍZ DECANO SOLICITAMOS que teña por presentado o escrito, e na súa virtude, teña para os efectos de preservar a orde pública e evitar máis prexuízos se cabe aos afectados, acorde:

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA.

A RESPOSTA: (adxunta)
Decanato de Ourense.
Expediente Gubernativo nº5217 (non procede, según o Decanato de Ourense)

POIS HAI OUTROS SITIOS ONDE SI PROCEDE !!!

As Audiencias de Castelló e Madrid suspenden as execucións hipotecarias ata que a Xustiza europea resolva as dúbidas do TS.

Á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea pronúnciese acerca da cuestións expostas polo Tribunal Supremo sobre a aplicación da nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado, as Audiencias provinciais de Castelló e Madrid suspenden os procedementos relativos a execucións hipotecarias nos que se cuestione a nulidade das devanditas cláusulas.
Audiencia provincial de Castelló suspende os procedementos de execución

O 15 de febreiro a Audiencia Provincial de Castelló abriu a porta á suspensión dos desafiuzamentos que se producen a raíz do a falta de pagamento de varias cotas da hipoteca.

No seu auto suspendía os procedementos declarativos ou de execución relativos a contratos de préstamos, onde o prestatario teña a condición legal de consumidor, nos que se cuestionase o carácter abusivo da cláusula de vencimiento anticipado ou nos que o propio tribunal apreciase o seu abusividad, á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolva as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.

Deste xeito decide non resolver os recursos contra as execucións hipotecarias ata que non chegue a solución do Tribunal europeo.
A Audiencia provincial de Madrid recomenda a suspensión das execucións hipotecarias

Pola súa banda, a Audiencia Provincial de Madrid tamén recomendou suspender temporalmente as execucións hipotecarias por vencimiento anticipado nos xulgados de Madrid ata que o pronunciamiento do TJUE.

Neste caso, o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Navalcarnero suspendeu hoxe unha vista relacionada con este asunto en base a instrucións dadas pola Audiencia madrileña.

No documento dáse conta do contido do acordo "non xurisdicional de Unificación de Criterios adoptado con data 14 de febreiro de 2017 na Xunta Sectorial de maxistrados das seccións civís xenerais e da sección mercantil da Audiencia Provincial de Madrid relativa á suspensión de procedementos de execución hipotecaria".

De igual modo, o Xulgado de Instrución número 32 de Madrid suspendía o pasado 24 de febreiro varios procedementos en base ao citado acordo da Xunta Sectorial, que unifica criterio nesta materia.

Todos estes procedementos quedan por tanto paralizados ata que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) aclare as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.
A cuestión prejudicial do Supremo ante o TJUE

Hai unhas semanas, o Tribunal Supremo pediu ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea aclaracións sobre como proceder nos casos de nulidade de cláusulas hipotecarias por mor dunha sentenza do propio tribunal europeo na que determinaba a ilegalidade de varios procesos en España ao non adecuarse á normativa europea.

En concreto, a sentenza do TJUE do 26 de xaneiro de 2017 aclaraba como deben actuar os xuíces para garantir aos consumidores o nivel de protección que lles outorga o Dereito da Unión a través da Directiva 93/13. Esta sentenza estableceu que en calquera caso resulta contraria ao dereito comunitario unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado, que prohiba ao xuíz nacional que constatou o seu carácter abusivo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou.

As cuestións prejudiciales expostas polo Alto Tribunal ante o TJUE no seu auto do 8 de febreiro de 2017 son dous: a primeira delas, sobre o alcance da nulidade dunha cláusula de vencimiento anticipado, e na segunda, expón se é posible que no caso de que dita cláusula declárese abusiva por un tribunal, este pode empregar o procedemento de execución hipotecaria se resulta máis favorable ao consumidor.

martes, 21 de marzo de 2017

Maite Ortiz e José María Erauskin acompañaranos mañá na charla coloquio "Cláusulas abusivas, Desafiuzamentos e Estado de Dereito".
O seu despacho foi galardoado co premio "De Ley" 2017 por Guipúscoa pola súa especial dedicación na defensa dos dereitos dos animais e na loita contra os desafiuzamentos.

Tamén levaron o IRPH (Índice de referencia Prestamos Hipotecarios) o parlamento Europeo o 16 de abril de 2015.


https://www.youtube.com/watch?v=s7cjFrBvzJU

http://www.irphstop.plazan.net/es/prentsa-oharra-irph-stop-gipuzkoaren-agerraldia-europako-parlamentuan/

 Os servizos xurídicos orientados especialmente a consumidores son a esencia do labor diario en Avogados Res, despacho integrado por un equipo de dilatada experiencia profesional e unha gran sensibilidade social.

http://abogadosres.com/

E así, os letrados Maite Ortiz Pérez e José María Erauskin Vázquez dirixen un bufete especializado na loita contra os abusos bancarios e a defensa dos dereitos dos animais.

Destacan por obter a primeira sentenza que no estado Español declaraba nulo o IRPH Caixas dun préstamo hipotecario tanto nun Xulgado do Mercantil como nunha Audiencia Provincial; a primeira sentenza de nulidade do IRPH Entidades; a primeira sentenza de nulidade dun contrato de fianza por abusividad das renuncias impostas aos fiadores, ademais de infinidade de sentenzas de nulidade de cláusulas adoito, de contratos swap, de cesións de créditos, de taxacións hipotecarias, de intereses moratorios, de comisións e dos gastos derivados da constitución da hipoteca.

Igualmente, conseguiron sentenzas condenatorias por malos tratos animais en diversas partes de España.

Non podemos prometer resultados, pero si o máximo agarimo e dedicación para tentar o mellor para o noso clientes e/ou afectados, pois os seus obxectivos son tamén os nosos obxectivos, afirman os letrados que traballan en todo o territorio nacional, tamén colaborando con plataformas de afectados por hipotecas.

Desde Avogados Res, despacho situado en San Sebastián, aseguran desenvolver a profesión como unha forma de participación no cambio, co obxectivo de mellora da calidade de vida das persoas e os animais da súa contorna, por iso é polo que co mesmo compromiso co que se dedican á loita contra os desafiuzamentos, dedíquense igualmente á defensa dos dereitos dos animais fronte ás variadas formas de malos tratos animais.

Polos seus logros nas distintas áreas da profesión e a súa implicación social, Avogados Res recibe o Premio de Lei 2017 como despacho de referencia en Gipuzkoa.

Como proxecto de futuro apostan por manter a actividade e avanzar sobre a área que traballamos na actualidade.

O que algún día será un dereito consiguese polo compromiso, dedicación, altruismo e loita de xente como Maite e Josema.

Moitas e sinceiras grazas !

venres, 17 de marzo de 2017

CHARLA COLOQUIO:

CLÁUSULAS ABUSIVAS, DESAFIUZAMENTOS E ESTADO DE DEREITO.Nesta charla pretendemos analizar como se vulnerou o estado de dereito para propiciar o enriquecemento dunha minoría , levándonos a maioría a situación crítica actual. Tendo que asumir a cidadanía a responsabilidade das decisións tomadas por elites políticas corruptas.

A PAH naceu en Barcelona no Ano 2009 un ano despois do estoupido da burbulla inmobiliaria. No ano 2010 xorden en todo o estado colectivos antidesafiuzamentos que se suman a PAH.

O longo distes 8 anos Presentamos no congreso dos deputados unha ILP avalada con 1.500.000 sinaturas pola DACIÓN EN PAGO e o ALUGUER SOCIAL. O Pp coa súa maioría absolutista impediu que saíra adiante.

Presentáronse Leis autonómicas por unha Vivenda Digna e contra a pobreza enerxética en 7 comunidades autónomas todas recorridas e suspendidas polo Pp no Tribunal Constitucional.

Mentres isto sucedía cantidades inxentes de diñeiro público son dedicadas a rescatar entidades financeiras.

O partido popular chegou a tratar a PAH de terroristas.
Dende o ano 2013 o TXUE emitiu 8 sentenzas que nos dan a razón. O partido popular sigue defendendo os intereses da Banca no canto de mudar a actual Lei Hipotecaria e ADAPTALA A NORMATIVA EUROPEA.

Faise imprescindible unha análise retrospectiva dos desafiuzamentos dende a perspectiva legal para poder comprender que motivou a a actual situación crítica. E propiciar unha lei de posta a cero e segunda oportunidade que permita as 600.000 familias desafiuzadas retomar as súas vidas.

E preciso comprender a especulación que a día de hoxe sigue producíndose, dende o BANCO MALO (SAREB), para poder garantir unha vivenda digna.
A reforma da lei do chan feita por José María Aznar no ano 1998 abriu o chan a especulación inmobiliaria.

A constitución trata con claridade o dereito a vivenda, determinando no articulo 10.2 como se debe interpretar este dereito, conforme á Declaración Universal dos Dereitos Humanos, e deixa ben claro quen esta obrigada a facelo efectivo.
No Título I.

- Título I. Dós dereitos e deberes fundamentais:

-Artigo 10.

1.A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz social.

2.As normas relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades que a Constitución recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.

-Artículo 47.

Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.

-Artículo 3.

1. Os poderes públicos aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.
4. Os nenos gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus dereitos.

Como deixa claro o articulo 47 a especulación é contraria o dereito constitucional.

En outubro de 2008 rebentou a burbulla especulativa iniciada no mandato de José María Aznar que gobernou dende o ano 1996 ata o 2004. Jaime Caruana La corte foi nomeado por José María Aznar no ano 2000 e mantivo o cargo ata a chegada o poder do PSOE. No ano 2006 foi substituído por Miguel Fernadez Ordoñez que hoxe presta declaración pola saída da bolsa de Bankia. Aznar o seu Ministro de Economía, Rodrigo Rato e o actual Secretario de Estado de Economía na época Aznar hoxe ministro de economía Montoro. Foron os artífices desta burbulla especulativa.

Foron advertidos con tempo suficiente da situación gravísima que traería o altísimo nivel de titulización de débeda que alimentaba o ciclo especulativo.
Dende stop Desafiuzamentos Ourense temos claro que a situación crítica que atravesamos foi consecuencia desta omisión de obrigacións do Gobernador do Banco de España (Jaime Caruna La Corte) e dos responsables políticos que o situaron o posto e que tendo a obrigación de velar polo interese xeral, preservado no articulo 128 da C.E, propiciaron o enriquecemento dunha minoría e de Grandes Bancos en Construtoras.

-articulo 128. Toda a riqueza do país nas súas distintas formas e sexa cal for a súa titularidade está subordinada ao interese xeral.

Este ciclo especulativo non sería posible si a Lei hipotecaria Española fora adaptada a normativa europea do ano 1993.

podemos afirmar sen ningún temor que todas as execucións hipotecarias e desafiuzamentos habidos desde o 1 de xaneiro de 1995, data en que deberon ser implantadas as medidas contidas na directiva 93/13/CE, fórono mediante a aplicación dunha lexislación que ademais de inxusta, inhumana e criminal, era tamén ilegal. Unha lexislación que, a día de hoxe, segue sendo contraria á normativa UE en materia de dereitos dos consumidores, e que afecta tamén a unha necesidade fundamental como a vivenda.

Consideramos que o ciclo especulativo inmobiliario vulnerou varios mandatos constitucionais a sabéndas de diferentes responsables políticos. Analizar como se produciu este ciclo de especulación con un ben Básico amparado na constitución coma un dereito fundamental. Coñecer como se Titulizou débeda de xeito desproporcionado a sabendas e con consentimento político e fundamental para facer xustiza e conseguir que o dereito a vivenda se trate como un dereito fundamental non puro ben de mercado.

A AIECA A Primeira pregunta sobre la crises de España !!
ler cando menos as dúas primeiras páxinas do pdf diste enlace:

https://ataquealpoder.files.wordpress.com/2012/12/informe-i.pdf


Enviada por la AIECA (Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banca de España). En abril de 2005.
A don Pedro Solbes (Ministro de Economía y Facenda) el 22 de abril de 2005. (non se esqueza que Jaime Caruna La Corte foi nomeado por José María Aznar e estivo como gobernador do Banco de España dende o ano 2000 ata o 2006).

https://gl.wikipedia.org/wiki/Jaime_Caruana


Lembramos as 5 demandas de mínimos da PAH:

.-Dación en pago retroactiva
.-Aluguer alcanzable.
.-Stop Desafiuzamentos.
.-Vivenda Social .
.-Subministros garantidos.

As demandas da plataforma contra os cortes de luz:

.-Prohibición legal dos cortes de luz as familias con problemas económicos.
.-Fin os abusos tarifarios.
.-Creación dunha auténtica tarifa social.
.-Recoñecemento e devolución das grandes eléctricas dos 3.500 millóns de euros que cobraron indebidamente en conceptos de custos de Transición á Competencia (CTCs).
.-Auditoría o sistema eléctrico.
.-Aplicación do tipo de IVE superreducido á electricidade, pasando do 21% actual ao 4% por ser considerado un servizo esencial para a cidadanía.

luns, 13 de marzo de 2017

ACLARACIÓN:

-DESAFIUZAMENTOS POR IMPAGO DE ALUGUER A PARTICULARES.
-DESAFIUZAMENTOS POR IMPAGO DE COTA HIPOTECARIA.Stop-desafiuzamentos Ourense acordou, no seu momento, en asemblea a maneira de actuar nos casos de desafiuzamentos por impago de aluguer.

Cando un propietario particular despexa a unha familia dunha vivenda por impago de aluguer. Propietario e inquilino confrontan dous dereitos. Por un banda o dereito a propiedade e pola outra o dereito fundamental a unha vivenda digna. Como e lóxico non corresponde os particulares garantir este dereito. Tendo claro o colectivo stop-desafiuzamentos Ourense que o dereito a vivenda e irrenunciable forzamos as administracións a proporcionar unha alternativa habitacional e sinalamos o despexo. Non forzamos unha ocupación da vivenda do propietario que en algúns casos é a única fonte de ingresos familiares dos que dispón. Si for preciso ocuparíase unha vivenda da SAREB ou de banco intervídos con diñeiro público, nunca vivendas de propietarios particulares.

Cando se trata de despexos promovidos por entidades financeiras, moitas delas rescatadas con diñeiro público, por impagos de cotas hipotecarias, o xeito de actuar do colectivo e distinto. Primeiro fréase o desafiuzamento, si fose o caso. Logo negociase un acordo coa entidade financeira para un aluguer social ou para reducir as cotas e seguir pagando. Si chegado o caso o banco intentase tomar posesión da vivenda impídese ata que as administracións proporcionen alternativa habitacional. En situacións determinadas a obra social da PAH ocupou vivenda da SAREB ante a falta de resposta das administracións.

A constitución trata con claridade o dereito a vivenda, determinando no articulo 10.2 como se debe interpretar iste dereito, conforme á Declaración Universal dos Dereirtos Humanos, e deixa ben claro quen esta obrigada a facelo efectivo. No Título I.

- Título I. Dós dereitos e deberes fundamentais:

-Artigo 10.

1.A dignidade da persoa, os dereitos inviolables que lle son inherentes, o libre desenvolvemento da personalidade, o respecto á lei e aos dereitos dos demais son fundamento da orde política e da paz social.

2.As normas relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades que a Constitución recoñece interpretaranse de conformidade coa Declaración Universal de Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias ratificados por España.

-Artículo 47. 
Todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda digna e adecuada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación. A comunidade participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos entes públicos.
-Artículo 3. 
1. Os poderes públicos aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.
4. Os nenos gozarán da protección prevista nos acordos internacionais que velan polos seus dereitos.mércores, 8 de marzo de 2017
DIA INTERNACIONAL DA MULLER.

A loita día a día é a que nos fai libres a todas. Pero hoxe parece xusto lembrar as que conquistaron o que hoxe son dereitos . Queda moito por facer ata acadar a igualdade efectiva entre mulleres e homes. Unha verdadeira praga FIMINICIDA  estaba agochada no disimulo costumista do patriarcado machista , sacala a luz e o primeiro paso na toma de consciencia para desfacerse de xeito definitivo das desigualdades cultivadas polo machismo patriarcal institucionalizado.
 
 
Lembremos e celebremos hoxe, loitemos todos os días !!!
 

Muller.
https://www.youtube.com/watch?v=fBfF6dhzBPk

Freedom.
-Queremosvos libres !
 https://www.youtube.com/watch?v=fH-sevuctJs&app=desktop

 Lisistrata.(Sempre no noso corazón Gata, descansa en Paz).
https://www.youtube.com/watch?v=0RXbS9US1G8

Non son fada.
 https://www.youtube.com/watch?v=Hfl-J3WX_g8

Maybe
 https://www.youtube.com/watch?v=cM0T9fumD5k

Gloria.
https://www.youtube.com/watch?v=xxygqSTO1lQ

E moitas outras mulleres libres  !


A VERDADEIRA ORIXE DO DIA INTERNACIONAL DA MULLER
8 de Marzo 2017.

O  8 de marzo celébrase o Día Internacional da Muller, pero contrariamente ao que se cre en moitos círculos sociais, o seu nacemento non radica nun acontecemento illado, sobre o que nin tan sequera existía consenso, senón que ha de encadrarse nun contexto histórico e ideolóxico moito máis amplo.

A conmemoración do 8 de marzo vincúlase, de forma equivocada, ao incendio ocorrido o citado día do ano 1908 nunha fábrica téxtil de Nova York, provocado polo propio empresario ante as obreiras declaradas en folga e encerradas no inmoble.

Na historiografía estadounidense vincúlase, tamén de forma incorrecta a orixe do 8 de marzo a unha manifestación de traballadoras do sector téxtil na cidade de Nova York que reivindicaban melloras laborais.

Segundo o Dicionario Ideolóxico Feminista de Vitoria Sau, considérase unha xornada de loita feminista en todo o mundo en conmemoración do día 8 de marzo de 1908 en que as traballadoras dunha fábrica téxtil de Nova York chamada Cotton declararon unha folga en protesta polas condicións insoportables de traballo. O dono non aceptou a folga e as obreiras ocuparon a fábrica. O dono pechou as portas e prendeu lume morrendo abrasadas as 129 traballadoras que había dentro.

As referencias sobre a orixe da celebración do 8 de marzo que se basean no incendio da fábrica en Nova York ou na manifestación das traballadoras son falsas debido á manipulación de querer silenciar a verdadeira orixe desta festividade. En relación ao incendio, basta con mirar o calendario para facer cambalear esta teoría. O 8 de marzo de 1908 era domingo, un día un tanto estraño para declararse en folga sen prexudicar ao empresario.

Si que houbo un incendio na fábrica da Triangle Shirtwaist Company onde morreron moitas mulleres, a maioría mozas inmigrantes de entre os 17 e 24 anos, pero non foi o 8 de marzo de 1908, senón o 25 de marzo de 1911, dous días antes á primeira celebración do Día Internacional da Muller.

En relación á manifestación, aínda que esta tivo lugar, non foi nin o 8 de marzo de 1857, nin o 8 de marzo de 1908 como se adoita referenciar. Foi o 27 de setembro de 1909 cando os/as empregado/as do téxtil fixeron unha folga de trece semanas ata o 15 de febreiro de 1910, en demanda de melloras laborais, pero este acontecemento tampouco é a orixe da celebración do 8 de marzo.

As historiadoras Liliane Kandel e François Picq afirman que o mito que sitúa a manifestación no ano 1857 foi creado en 1955 para eliminar o carácter comunista que máis tarde adquiriría o Día Internacional da Muller.

A decisión de converter esta celebración nunha festividade internacional correu a cargo de Clara Zetkin (Sajonia, Alemaña  1857), líder do movemento alemán de mulleres socialistas. Pero a proposta presentada por Zetkin na II Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas, celebrada en Copenhague os días 26 e 27 de agosto de 1910, para organizar a celebración dun Día Internacional da Muller non era do todo orixinal. Tiña un antecedente no que inspirarse, o Wome's Day que as socialistas estadounidenses levaban celebrando desde 1908, cuxa finalidade era a reivindicación do dereito ao voto para as mulleres. O Partido Socialista Americano designou o último domingo do mes de febreiro, día 28 de 1909, como Woman's Day, para reivindicar o dereito das mulleres ao sufraxio. E ata o 1920 non foi aprobada a Decimonovena Emenda da Constitución Estadounidense pola que se outorgaba ás mulleres o dereito ao sufraxio.

O Día Internacional da Muller, que ten as súas orixes indiscutiblemente no movemento internacional de mulleres socialistas de finais do século XIX, tiña como finalidade exclusiva promover a loita polo dereito ao voto feminino, sen ningún tipo de restrición baseada no nivel de riqueza, propiedades ou educación.

Desta forma, a primeira celebración do Día Internacional da Muller produciuse o 19 de marzo de 1911, e foi seguido en Austria, Alemaña, Dinamarca e Suecia.

Nos primeiros anos, o esta efeméride festexábase en datas diferentes segundo os países, pero en 1914, a proposta das feministas alemás, celebrouse por primeira vez o 8 de marzo en Alemaña, Suecia e Rusia. A única autora que se aventura a dar unha explicación sobre a elección desta data é Renée Côté, quen só apunta como posibilidade o feito de que o mes de marzo estaba cargado de contido revolucionario, pero sen dar ningún argumento sólido sobre por que ese día en particular e non outro.

Tamén a Revolución Rusa de 1917 tivo unha gran influencia a todos os niveis na elección deste día internacional. Aínda que o 8 de marzo levaba celebrando en Rusia desde 1914, no ano 1917 as mulleres rusas se amotinaron ante a falta de alimentos, dando inicio ao proceso revolucionario que acabaría no mes de outubro dese mesmo ano. Os acontecementos do 8 de marzo de 1917 (23 de febreiro no seu calendario) son importantes, non só porque deron orixe á revolución e porque foron protagonizados por mulleres, senón porque, segundo todo parece apuntar, eses sucesos foron os que fixeron que o Día Internacional da Muller pasásese ao celebrar sen máis cambios ata a actualidade o 8 de marzo.

Nacións Unidas, con ocasión da celebración en 1975 do Ano Internacional da Muller, ofreceu unha versión dos feitos que conduciran ao nacemento desta conmemoración feminina. Segundo Ana Isabel Álvarez, é moi interesante resaltar que nese breve informe siléncianse de maneira absoluta os sucesos vividos en Rusia en 1917, que precisamente foron os que farían do 8 de marzo o día elixido para celebrar o Día Internacional da Muller: O Día Internacional da Muller foi proposto por primeira vez por Clara Zetkin, unha representante da Conferencia de Mulleres Socialistas, celebrada en Copenhague en 1910.

Segundo Álvarez, a proposta chegou ao comezo dun período de gran transformación social e política no mundo. Europa estaba ao bordo da I Guerra Mundial, os imperios coloniais de Asia e África estaban a sufrir as primeiras conmocións da revolta nacionalista, e en Norteamérica o movemento polo sufraxio feminino estaba a cuestionar algunhas das presuncións das relacións humanas. A chamada de Clara Zetkin ás mulleres para unir a súa loita pola igualdade de dereitos coa loita por preservar a paz mundial topou cun coral sensible.

Cando se celebrou o primeiro Día Internacional da Muller en 1911, máis dun millón de mulleres participou publicamente nel. Ademais do dereito a voto e a ocupar cargos públicos, demandaban o dereito para traballar, ao ensino vocacional e o fin da discriminación no traballo...

Aínda queda moito por facer !!!!