luns, 15 de maio de 2017


Contra a corrupción e o nepotismo indignémonos unha vez máis!! Seguimos 
 
 
 
 

venres, 5 de maio de 2017


SUSPENDIDO o despexo da familia presuntamente estafada por Antonio Arroyo Arroyo, dono de Irsán Hipotecas.
O martes día 2 presentamos escrito no IGVS (instituto Galego de Vivenda e Só) e no Concello de Ourense advertindo do inminente despexo desta familia para o luns día 8 de maio.

De seguido acudimos o Xulgado de Instrución nº4 e aportando os escritos antes mencionados solicitamos a suspensión do desafiuzamento a espera de que se conceda alternativa habitacional.

A espera de recoller a notificación oficial que a recolleremos esta maña no xulgado o despexo está suspendido.

A xuíza do número 4 empática coa situación que vive esta familia decidiu suspender o despexo indefinidamente ata que as administracións busquen unha alternativa habitacional.

Moitas grazas no nome da familia e do colectivo stop-desafiuzamentos!

Esto danos un pequeno marxe para poder procurar xustiza.

Agora pretendemos demandar por este individuo e a súa empresa por USURA e esperemos conseguir a nulidade do contrato e que non perdan a súa vivenda.

domingo, 30 de abril de 2017
COMUNIACADO !

O PRESUNTO ESTAFADOR ANTONIO ARROYO ARROYO DONO DE IRSÁN HIPOTECAS S.L.  DESAFIUZARÁ A UNHA FAMILIA O PRÓXIMO 8 DE MAIO.

Arroyo e Trama Punica.

http://cadenaser.com/emisora/2015/08/08/radio_madrid/1439061104_132981.html


http://www.elmundo.es/cronica/2014/12/28/549dc2b722601d87088b4576.html

Agradeces compartir esta información para crear a alerta social e precaución necesarias para evitar iste tipo de supostas estafas, executadas por prestamistas USUREIROS sen escrúpulos.

O día 28 de abril contacta con Stop-desafiuzamentos Ourense unha compañeira da PAH de Madrid alertándonos do inminente despexo dunha familia para o día 8 de maio.

Tratase dunha familia con dúas crianzas, unha delas menor de idade. Manteremos o anonimato desta familia por desexo expreso da mesma.

No ano 1998 concedenlle unha V.P.O (Vivenda Protección Oficial) e solicita un crédito hipotecario a ABANCA, daquela Caixa de Aforros, que na actualidade teñen casi pagado.

Teñen un pequeno negocio e en febreiro de 2008 vense obrigados a pedir un crédito e acuden a un pretamista Solicitandolle 30.000€. O prestamista entregalles 6000€ en efectivo e acordan que o resto serian ingresados nunha conta do Banco Popular. Finalmente solamente fixo entrega en dous ingresos de 3000€, recibindo do prestamista solamente de 12.000€. A realidade foi que, enganado, ANTE NOTARIO asinou que recibía 60.000€ que tería que devolver 6 mesesmáis tarde en agosto dese mesmo ano con uns intereses anuais do 29%.

Non sabía esta familia, veciños de Ourense, que ise prestamista é, según varios medios de comunicación, o maior ESTAFADOR do Estado Español ANTONIO ARROYO ARROYO dono de IRISÁN HIPOTECAS S.L. O prestamo, según aprece en escitura, asinase en presencia do Notario RICARDO FERRER GIMENEZ, supostamente compinchado e parte desta trama de estafa hipotecaria.

Debemos lembrar que os notarios están obrigados a advertir minuciosamente dos risco, que van a asumir, ás familias acreedoras. Parece evivente que niguén asumiría o risco antes mencionado, con coñecemento do mesmo, esto levanos a pensar que é imprescindible a colaboración do notario para executar esta suposta estafa.

A presunta trama de estafa hipotecaria de IRISÁN HIPOTECAS S.L actúa sempre cos mesmo notarios. Según nos informa un avogado colaborador de STOP-ESTAFADORES os notarios desta presunta trama non obtiveron a praza por oposición, son corredores de comercio e de outras profesións similares que no seu momento por ley foron asimilados a notarios.

Como dicíamos o notario RICARDO FERRER GIMENEZ presencia, o 5 de febreiro de 2008, supostamente sin advertir do evidente risco e abuso, o compromiso desta familia, na firma dunha hipoteca cambiaria, a devolver en 6 meses 60.000€ mediante pago de tres letras que vencen 6 meses máis tarde: unha o 2 de agosto de 2008 por importe de 10.000€, outra con vencemento o 3 de agosto de 2008 por importe de 48.000€, e outra con vencemento o 4 de agosto por importe de 2000€. Quedando comprometida esta familia, asi mesmo, ante iste Notario, no caso de non cumplir cos pagos nos parzos acordados a pagar uns intereses de demora, ABUSIVOS sin dúbida, dun 29% anual.


O 27 de xaneiro de 2009 os avogados de IRSÁN HIPOTECAS S.L presentan demanda por impago do prestamo.

Sin tempo de reacción por descoñecemento e falta de infomración e tendo en conta que se trata dun título executivo, esta familia non presenta oposición. Hai que aclarar que o procedemento de execución hipotecaria pode continuarse sin que o acreedor teña asignado avogado.

É fundamental lembrar tamén que no anos 2009 non se podía presentar oposición a execución hipotecaria pois non estaba prevista na lexislación Española. Producindose así unha vulneración do dereito a tutela xudicial efectiva prevista no articulo 24.1 da Constitución Española. Foi o TEXUE na Setenza Mohamed Aziz do ano 2013 o que corrixe a lexislación española nesta materia abrindose dende esta data un prazo, totalmente insuficiente, dun mes, para presentar oposición. No caso desta familia si tivera existido esta posibilidade non estaría na situación actual, a punto de perder a viveda familiar e ter que entregarlla a un presunto estafador sobradamente coñecido.

Estas son as circunstancias que propicia a lexislación Española, óptimas para a proliferación de prestamistas usureiros e facilitadora dun sistema financeiro tamén usureiro. O partido Popular parece non importarlle e sigue sen escoitar as demandas da PAH e STOP-DESAFIUZAMENTOS reforzadas agora por 8 sentenzas do TXUE que fan imprescindible mudar a lexislación Española en materia Hipotecaria.

Na demanda mencionada IRSÁN HIPOTECAS S.L reclamalle esta familia:
58.000€ de principal.
8.164€ de intereses moratorios vencidos.
17.400€ de intereses de demora (pendentes de liquidación).

TOTAL RECLAMADO 83.564€ cando a realidade e que solo dispuxeron de 12.000€.

O valor de tasación a efectos de subastas é de 150.000€ co cal poden adxudicarse a vivenda polo 60% do valor desta tasación por non ser favorable os acredores. Terían que adxudicarsa polo 70% si a liquidación no fose favorable a familia.

Tamén é imprescindible lembrar que foi a loita dada nistes 8 anos a que obrigou a adxudicar polo 70% ou o 60% según os casos. Antes do 2013 adxudicavanse as vivendas polo 50% deixando as familias que, como dixemos antes, tampouco podían presentar oposición o proceso de execución hipotecaria sin as súas vivendas e con unha débedas impagables.

No caso desta familia, según os nosos calculos, IRSÁN HIPOTECAS S.L debería adxudicarse a vivenda polo 60%. Con esta cantidade quedaría cuberta a débeda pero o estafador quedaríase con unha vivenda de protección oficial por 12.000€ que foi a única cantidade que en realidade lles entregou.

O día 8 de maio serán despexados desta vivenda que xa é propiedade do que multitude de medios de comunicación califican como o maior ESTAFADOR USUREIRO do Estado Español.

No ano 2012 o Xulgado de Primeira Instancia Nº1 de Toledo sobreseía e archivaba unha demanda por estafa presentada po esta familia contra Antonio Arroyo Arroyo e IRSÁN HIPOTECAS S.L.
Niste ano 2017 outro avogado de Stop-Estafadores volve a presentar outra demanda por estafa nun xulgado en Madrid que non foi admitida por estar xulgada e por prescripción da mesma.

Hai que observar, según nos consta, que non foi do agrado da maxistrada non poder admitir a demanda. Máis nos tempos que corren, onde a corrupción política EVIDENTEMENTE ENDÉMICA podenos levar a desconfianza absoluta do sistema xudicial.

A única posibilidade para restituir a vivenda usurpada por iste presunto estafador é unha demanda xudicial en base a lei AZCÁRATE unha ley do seculo XIX contra a USURA que consta de 16 articulos en vigor dende o 13 de agosto de 1908 e con revisión vixente de xaneiro de 2001.

Presentaremos escritos solicitando no Xulgado de primaira Instancia e Instrución nº4 de Ourense a suspensión do despexo previsto para o próximo 8 de maio a espera de alternativa habitacional que deben proporcionar as administracións públicas. Solicitaremos vivenda social nestas administracións, Concello e Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Nun principio denunciamos diste xeito a situación que está avivir esta familia por culpa diste presunto usureiro a espera do acordo adoptado polo citado xulgado.

O colectivo Stop-deafiuzamentos Ourense e a PAH co aval que aportan as 8 sentenzas do TXUE (Tribunal de Xustiza Europeo) contra a Lexislación Española en materia hipotecaria, e da Comisión Europea que recentemente denunciaba ante TEXUE a varios paises, ente outros a España “ por non incorporar plenamente a normativa Europea en materia de créditos hipotecarios”.

Logo de 8 anos de loita polo dereito a unha vivenda digna Reclamamos a urxente reforma lexislativa que adapte a nosa normativa á Europea en materia de protección o cosumidor e unha lei de posta a cero que permita a a moitas familias que foron desafiuzadas en base a unha normamativa abusiva e inconstitucional para que poidan retomar as súas vidas sen débedas e recuperar as súas vivendas nos casos que proceda. Tamén esisiximos o cumplimento das 5 da PAH: Dación en Pago Retroactiva, Aluguer alcanzable, Stop-desafiuzamentos, Vivenda Social, Suministros garantidos.

Pola contra o Goberno de Mariano Rajoy, lider do Partido Popular, parece estar máis ocupado en controlar e corromper o sistema xudicial para SALVAR a Moitos dos seus AMIGOS CORRUPTOS que en lexislar para protexer os cidadás diste e outros USUREIROS.

Nunca foi recomendable que o zorro coidase das galiñas !

xoves, 30 de marzo de 2017AUTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO SOBRE PROCEDEMENTO DE RESOLUCIÓN ACELERADO DA CUESTIÓN DE PREXUDICIALIDADE PLANTEXADA POLO T. SUPREMO SOBRE AS CLÁUSULAS DE RESCISIÓN ANTICIPADA o 8 de febreiro de 2017. 
(Esta cláusula "DE RESCISIÓN ANTICIPADA" é un abuso total que permite o banco reclamar o total do prestamo por unha cota ou un número pequeno de cotas impagadas. Todos os procedementos de exeución se fan en base esta cláusula).

Poderíase pensar que o Tribunal Supremo tiña presa en seguir coas execucións hipotecarias promovidas polos bancos. Estaría ben que tiveran a mesma presa en solicitar o Goberno do Pp un cambio urxente da lexislación hipotecaria para adaptala a normativa europea.

O TEXUE ANTE ATANTA PRESA DO SUPREMO REMATA DECINDO:
AUTO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO.
do 16 de marzo de 2017 (*)
«Procedemento acelerado»
No asunto C 70/17,
que ten por obxecto unha petición de decisión prejudicial exposta, con arranxo ao artigo 267 TFUE, polo Tribunal Supremo, mediante resolución do 8 de febreiro de 2017, recibida no Tribunal de Xustiza o 9 de febreiro de 2017, no procedemento entre
Abanca Corporación Bancaria, S.A., anteriormente NCG Banco, S.A.
 14 Finalmente, a inseguridade xurídica á que teñan que facer fronte as partes no asunto principal e as partes nos litixios similares non pode constituír unha circunstancia excepcional que xustifique a aplicación do procedemento acelerado (véxase, neste sentido, o auto do Presidente do Tribunal de Xustiza do 5 de outubro de 2012, Abdullahi, C?394/12, non publicado, EU:C:2012:623, apartado 14 e xurisprudencia citada). O mesmo cabe afirmar sobre o interese lexítimo do devanditas partes en coñecer á maior celeridade o alcance dos dereitos que o Dereito da Unión recoñécelles (véxase, neste sentido, o auto do Presidente do Tribunal de Xustiza do 8 de setembro de 2011, Ou. e outros, C?356/11 e C?357/11, non publicado, EU:C:2011:566, apartado 14 e xurisprudencia citada).
15 Dadas estas circunstancias, non cabe aceptar a solicitude do órgano xurisdicional remitente de que o presente asunto tramítese mediante un procedemento acelerado.
En virtude de todo o exposto, o Presidente do Tribunal de Xustiza resolve:
Denegar a solicitude do Tribunal Supremo de que o asunto C 70/17 tramítese mediante o procedemento acelerado establecido no artigo 105, apartado 1, do Regulamento de Procedemento do Tribunal de Xustiza.
Ditado en Luxemburgo, ao 16 de marzo de 2017.
O Secretario O Presidente
A. Calot EscobarK. Lenaerts

***Iste Auto danos tempo e argumentos as familias e a PAH e Colectivos Antidesafiuzamentos para poder pedir a SUSPENSIÓNS DE TODOS SOS PROCEDEMENTOS DE EXECUCIÓN ATA QUE SE RESOLVA ESTA CUESTIÓN.venres, 24 de marzo de 2017

 CAMPAÑA DE ADHESIÓNS EN APOIO Á LEI DE VIVENDA DA PAH.
Sumate á campaña de apoio á Lei de Vivenda da PAH

A vivenda é un dereito e non unha mercadoría. Levamos anos nunha situación que miles de familias en todo o estado están a padecer os estragos da "crise", como demostran os 166 desafiuzamentos ao día, que se seguiron producindo no 2016. Todas coñecemos a alguén próximo que se atopa nalgunha destas situacións ou unha mesma:

    Non chegar a fin de mes

    Estar no dilema de recuperar unha vivenda baleira dos bancos ou quedarme    na rúa

    Non renovarche o contrato de aluguer, a propósito que van especular co piso

    Pedirche 200 euros máis no aquiler de hai 3 anos

    Aínda sen traballo e con poucas axudas sociais

    Vergoña, rabia e indignación

Se tivésemos políticas de vivenda valentes, que antepuxesen os dereitos das familias ante a especulación, non estariamos nestas situacións e ante o ataque sistemático a dereitos fundamentais. A ilegalidade da lei hipotecaria española xa foi ditaminada polo Tribunal Supremo de Xustiza Europeo, agora toca actuar.

Xa basta de leis inxustas! Chegou o momento de cambiar as cousas e por iso, a PAH promove unha lei de vivenda, a #LeyViviendaPAH, poñendo uns cimentos sólidos para garantir o Dereito á vivenda.

Logremos entre todas que se lexisle, antes de agosto, a Lei de Vivenda da PAH!. 

Queres que 166 familias sigan sendo despexadas todos os días? Queres que a banca devolva o roubado nas cláusulas chan , IRPH, e outras clusulas asbusivas?
A PAH presentamos os partidos do Congreso #LeyViviendaPAH: 5 medidas de mínimos para para garantir o dereito á vivenda para todas:

1. Dación en Pago Retroactiva.
2. Aluguer Alcancable.
3. Stop-desafiuzamentos
4. Vivenda Social
5. Suministros garantidos.


 Precisamos do teu apoio para presionar o Congreso, pois esta lei é para todas. Firma na nosa lista de adhesións e sen parte da campaña para #LeyViviendaPAH que rematarácos desafiuzamentos .

>>>http://las5delapah.com/adhesiones_ley-de-vivienda-de-la-pah/

Temos un mes ata que o Congreso decida se aproba ou non.
Únete, asina e difunde; Entre todas coseguirémolo!
#LeyViviendaPAH # SíSePuede

xoves, 23 de marzo de 2017

RESPOSTA DO DECANATO DE OURENSE OS ESCRITOS DE AUXILIO XUDICIAL PRESENTADOS O 7 DE MARZO.


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL. (feita o 7 de marzo)
Presentada en todos os Decanatos do Estado, nunha acción conxunta da PAH feita o día 7 de marzo. Relativa a petición de suspensión das execucións hipotecarias a espera da resolución polo TXUE da custión prexudicial plantexada polo Tribunal Supremos o 8 de febreiro sobre clausulas de rescisión anticipada. O documento adxunto corresponde a resposta do Decanato de Ourense: (NON PROCEDE ACCEDER O INTERESADO...) Expediente Gubernativo nº52/17.

ESTAS ERAN AS NOSAS DEMANDAS:
(Aparecen o final do escrito que aparece de seguido)

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA

.http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Organos-judiciales/Organos-judiciales-en-Madrid/Decanatos/


SOLICITUDE DE AUXILIO XUDICIAL:

Primeiro.- Que acorde coas funcións encomendadas por o Art. 168.1 da LOPJ, o xuíz decano ten entre as mesmas a de oír as queixas que lles fagan os interesados en causas ou preitos, adoptando as prevencións necesarias, e exercerán as restantes funcións que lles atribúa a lei.

Dirixímonos a vostede para solicitarlle o auxilio que na súa condición de Xuíz Decano poida ofrecernos en relación coa sentenza ditada polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea o pasado 26 de xaneiro de 2017, no asunto C-421/14, caso Banco Primus vs Jesús Gutiérrez García, no que no seu parte dispositiva atende a que A Directiva 93/13 debe interpretarse no sentido de que se opón a unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado dos contratos de préstamo, como o artigo 693, apartado 2, da Lei 1/2000, modificada polo Real Decreto-lei 7/2013, que prohibe ao xuíz nacional que constatou o carácter abusivo dunha cláusula contractual dese tipo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou, senón que observou os requisitos establecidos pola disposición de Dereito nacional.

A feixes, o Auto de Auto do 11 de xuño de 2015, caso Quintano Ujeta, asunto C-602/13, apartado 50, establece:
50 Por conseguinte, e a fin de garantir o efecto disuasorio do artigo 7 da Directiva 93/13, as prerrogativas do xuíz nacional que constata a existencia dunha «cláusula abusiva», no sentido do artigo 3, apartado 1, da mesma Directiva, non poden estar supeditadas a que a cláusula abusiva aplíquese ou non na práctica.

Segundo.- Que a consecuencia da devandita sentenza formulouse polo Tribunal Supremo mediante Auto de data 08 de febreiro de 2017 Cuestión prejudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea relativa á cláusula de vencimiento anticipado mediante Auto 271/17, do 8 de febreiro de 2017.
Que así mesmo o Tribunal Supremo, por Auto de data 22 de febreiro de 2017, expuxo tamén ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea nova cuestión prejudicial sobre os intereses de demora e os seus efectos.

Que a PLATAFORMA DE AFECTADOS POLA HIPOTECA (PAH), ante estes feitos novos xuridicamente relevantes para a prosecución de todos os procesos executivos e en virtude do art. 564 LEC, é polo que insta os Xulgados e Tribunais a decretar a abusividad da citada cláusula de vencimiento anticipado nos termos establecidos na sentenza do TJUE de 26-1-2017 e, en consecuencia, a decretar a nulidade e arquivo dos procedementos executivos.
Subsidiariamente, adopción de MEDIDA CAUTELAR, en base á Sentenza TJUE Monika Kusionová, de data 10 de setembro de 2014 (C-34/13), que permite a ese Xulgado para adoptar as medidas de garantía da efectividade que considere en protección do dereito fundamental á vivenda.

Máis subsidiariamente, solicita SUSPENSIÓN do presente procedemento en base ao art. 43 LEC, por canto a resposta do TJUE ás cuestións prejudiciales poderían afectar á continuación do procedemento a pesar de declarar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado.

Máis subsidiariamente solicita suspensión do presente procedemento por PENDENCIA das Sentenzas de TJUE.

Terceiro.- DA PRIMACÍA DO DEREITO COMUNITARIO E DO CARÁCTER VINCULANTE DAS SENTENZA DO TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNIÓN EUROPEA.-
O principio de primacía das normas comunitarias é unha configuración jurisprudencial creada polo TJUE, para liquidar o posible conflito entre as normas de dereito imperativo da Unión e a lexislación interna dun Estado membro.

En virtude do principio de primacía resulta obrigado, na hermenéutica das disposicións legais, realizar unha interpretación prol communitate das normas internas, sendo o TJUE o seu único intérprete e as súas resolucións de aplicación directa polos tribunais nacionais, tal e como dispón o art. 4 bis LOPJ: Artigo 4 bis 1. Os Xuíces e Tribunais aplicarán o Dereito da Unión Europea de conformidade coa xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.
E así mesmo o art. 280 TFUE que dispón: Artigo 280 (antigo artigo 244 TCE): As sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea terán forza executiva nas condicións que establece o artigo 299.

Por tanto, non cabe máis que apreciar a abusividad da cláusula de vencimiento anticipado en tanto que a resolución contractual a un incumprimento é do todo desproporcionada.
A feixes as Audiencias Provinciais de Barcelona, Xirona, Alacante, Castelló e Madrid xa acordaron a suspensión dos procedementos.

É polo exposto que,

Ao XUÍZ DECANO SOLICITAMOS que teña por presentado o escrito, e na súa virtude, teña para os efectos de preservar a orde pública e evitar máis prexuízos se cabe aos afectados, acorde:

1) Reunión da xunta de xuíces deste partido xudicial a fin de darlles traslado e comunicarlles o contido do presente escrito.

2) Proposta de acordo á xunta de xuíces para a aplicación directa da sentenza de 26-1-2017, asunto C-421/14 do TJUE, e decretar a nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado por resolución contractual a un incumprimento, por ser do todo desproporcionada.

3) Subsidiariamente, proposta á xunta de xuíces para acordar como medida de garantía a suspensión cautelar dos procedementos executivos por prejudicialidad civil e pendencia das sentenza do TJUE, ata a completa resolución das cuestións prejudiciales formuladas polo Tribunal Supremo ao TRIBUNAL DE XUSTIZA DA UNION EUROPEA.

A RESPOSTA: (adxunta)
Decanato de Ourense.
Expediente Gubernativo nº5217 (non procede, según o Decanato de Ourense)

POIS HAI OUTROS SITIOS ONDE SI PROCEDE !!!

As Audiencias de Castelló e Madrid suspenden as execucións hipotecarias ata que a Xustiza europea resolva as dúbidas do TS.

Á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea pronúnciese acerca da cuestións expostas polo Tribunal Supremo sobre a aplicación da nulidade das cláusulas de vencimiento anticipado, as Audiencias provinciais de Castelló e Madrid suspenden os procedementos relativos a execucións hipotecarias nos que se cuestione a nulidade das devanditas cláusulas.
Audiencia provincial de Castelló suspende os procedementos de execución

O 15 de febreiro a Audiencia Provincial de Castelló abriu a porta á suspensión dos desafiuzamentos que se producen a raíz do a falta de pagamento de varias cotas da hipoteca.

No seu auto suspendía os procedementos declarativos ou de execución relativos a contratos de préstamos, onde o prestatario teña a condición legal de consumidor, nos que se cuestionase o carácter abusivo da cláusula de vencimiento anticipado ou nos que o propio tribunal apreciase o seu abusividad, á espera de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea resolva as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.

Deste xeito decide non resolver os recursos contra as execucións hipotecarias ata que non chegue a solución do Tribunal europeo.
A Audiencia provincial de Madrid recomenda a suspensión das execucións hipotecarias

Pola súa banda, a Audiencia Provincial de Madrid tamén recomendou suspender temporalmente as execucións hipotecarias por vencimiento anticipado nos xulgados de Madrid ata que o pronunciamiento do TJUE.

Neste caso, o Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Navalcarnero suspendeu hoxe unha vista relacionada con este asunto en base a instrucións dadas pola Audiencia madrileña.

No documento dáse conta do contido do acordo "non xurisdicional de Unificación de Criterios adoptado con data 14 de febreiro de 2017 na Xunta Sectorial de maxistrados das seccións civís xenerais e da sección mercantil da Audiencia Provincial de Madrid relativa á suspensión de procedementos de execución hipotecaria".

De igual modo, o Xulgado de Instrución número 32 de Madrid suspendía o pasado 24 de febreiro varios procedementos en base ao citado acordo da Xunta Sectorial, que unifica criterio nesta materia.

Todos estes procedementos quedan por tanto paralizados ata que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) aclare as dúbidas expostas polo Tribunal Supremo.
A cuestión prejudicial do Supremo ante o TJUE

Hai unhas semanas, o Tribunal Supremo pediu ao Tribunal de Xustiza da Unión Europea aclaracións sobre como proceder nos casos de nulidade de cláusulas hipotecarias por mor dunha sentenza do propio tribunal europeo na que determinaba a ilegalidade de varios procesos en España ao non adecuarse á normativa europea.

En concreto, a sentenza do TJUE do 26 de xaneiro de 2017 aclaraba como deben actuar os xuíces para garantir aos consumidores o nivel de protección que lles outorga o Dereito da Unión a través da Directiva 93/13. Esta sentenza estableceu que en calquera caso resulta contraria ao dereito comunitario unha interpretación jurisprudencial dunha disposición de Dereito nacional relativa ás cláusulas de vencimiento anticipado, que prohiba ao xuíz nacional que constatou o seu carácter abusivo declarar a súa nulidade e deixala sen aplicar cando, na práctica, o profesional non a aplicou.

As cuestións prejudiciales expostas polo Alto Tribunal ante o TJUE no seu auto do 8 de febreiro de 2017 son dous: a primeira delas, sobre o alcance da nulidade dunha cláusula de vencimiento anticipado, e na segunda, expón se é posible que no caso de que dita cláusula declárese abusiva por un tribunal, este pode empregar o procedemento de execución hipotecaria se resulta máis favorable ao consumidor.

martes, 21 de marzo de 2017

Maite Ortiz e José María Erauskin acompañaranos mañá na charla coloquio "Cláusulas abusivas, Desafiuzamentos e Estado de Dereito".
O seu despacho foi galardoado co premio "De Ley" 2017 por Guipúscoa pola súa especial dedicación na defensa dos dereitos dos animais e na loita contra os desafiuzamentos.

Tamén levaron o IRPH (Índice de referencia Prestamos Hipotecarios) o parlamento Europeo o 16 de abril de 2015.


https://www.youtube.com/watch?v=s7cjFrBvzJU

http://www.irphstop.plazan.net/es/prentsa-oharra-irph-stop-gipuzkoaren-agerraldia-europako-parlamentuan/

 Os servizos xurídicos orientados especialmente a consumidores son a esencia do labor diario en Avogados Res, despacho integrado por un equipo de dilatada experiencia profesional e unha gran sensibilidade social.

http://abogadosres.com/

E así, os letrados Maite Ortiz Pérez e José María Erauskin Vázquez dirixen un bufete especializado na loita contra os abusos bancarios e a defensa dos dereitos dos animais.

Destacan por obter a primeira sentenza que no estado Español declaraba nulo o IRPH Caixas dun préstamo hipotecario tanto nun Xulgado do Mercantil como nunha Audiencia Provincial; a primeira sentenza de nulidade do IRPH Entidades; a primeira sentenza de nulidade dun contrato de fianza por abusividad das renuncias impostas aos fiadores, ademais de infinidade de sentenzas de nulidade de cláusulas adoito, de contratos swap, de cesións de créditos, de taxacións hipotecarias, de intereses moratorios, de comisións e dos gastos derivados da constitución da hipoteca.

Igualmente, conseguiron sentenzas condenatorias por malos tratos animais en diversas partes de España.

Non podemos prometer resultados, pero si o máximo agarimo e dedicación para tentar o mellor para o noso clientes e/ou afectados, pois os seus obxectivos son tamén os nosos obxectivos, afirman os letrados que traballan en todo o territorio nacional, tamén colaborando con plataformas de afectados por hipotecas.

Desde Avogados Res, despacho situado en San Sebastián, aseguran desenvolver a profesión como unha forma de participación no cambio, co obxectivo de mellora da calidade de vida das persoas e os animais da súa contorna, por iso é polo que co mesmo compromiso co que se dedican á loita contra os desafiuzamentos, dedíquense igualmente á defensa dos dereitos dos animais fronte ás variadas formas de malos tratos animais.

Polos seus logros nas distintas áreas da profesión e a súa implicación social, Avogados Res recibe o Premio de Lei 2017 como despacho de referencia en Gipuzkoa.

Como proxecto de futuro apostan por manter a actividade e avanzar sobre a área que traballamos na actualidade.

O que algún día será un dereito consiguese polo compromiso, dedicación, altruismo e loita de xente como Maite e Josema.

Moitas e sinceiras grazas !